«Έστω δη το φιλείν το βούλεσθαι τινι οίεται αγαθά,
εκείνου ένεκα, αλλά μη αυτού,
και το κατά δύναμιν πρακτικόν είναι τούτων» 
Αριστοτέλης  
           
Ας τεθεί σαν βάση ότι η Αγάπη σημαίνει
το να επιθυμεί κανείς για κάποιον όσα νομίζει
καλά για κείνον και όχι για τον εαυτό του,
και να ενεργεί όσο μπορεί, για να τα αποκτήσει εκείνος.

"Amare significa volere per una persona le cose
che si ritengono buone, a motivo di lei e non per sé stessi,
ed essere pronti a compiere queste cose,
secondo le proprie possibilità."

Aristotele
Trad. Lunapiena
        

Advertisements