"Ιδού ο Νυμφίος έρχεται εν τω μέσω της νυχτός"

        

      
                                              
"Ουαί υμίν γραμματείς και φαρισαίοι υποκριταί"

"…οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι του λαού λέγοντες: Εν ποία εξουσία ταύτα ποιείς;
τις σοι έδωκεν την εξουσίαν ταύτην;

"..διὰ τούτο λέγω υμίν ότι αρθήσεται αφ’ υμών η βασιλεία του Θεού και δοθήσεται έθνει ποιούντι τους καρποὺς αυτής"

Advertisements