"Ἰδοὺ ὁ Νυμφίος ἔρχεται ἐν τῷ μέσῳ τῆς νυκτός.."

           

" Ἀπόδοτε οὖν τὰ Καίσαρος Καίσαρι
καὶ τὰ τοῦ θεοῦ τῷ θεῷ"

"..Ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν.." 


             

"ἀφέωνται αἱ ἁμαρτίαι αὐτῆς αἱ πολλαί,
ὅτι ἠγάπησε πολύ.."

"οὐ γὰρ ἦλθον ἵνα κρίνω τὸν κόσμον,
ἀλλ’ ἵνα σώσω τὸν κόσμον"

Advertisements