«…εἷς ἐξ ὑμῶν παραδώσει με..»
«Περίλυπός ἐστι ἡ ψυχή μου ἕως θανάτου».

«λάβετε φάγετε..» 
«πιείτε εξ αυτού πάντες..»

«..πατάξω τὸν ποιμένα,
καὶ διασκορπισθήσονται
τὰ πρόβατα τῆς ποίμνης..»

..

«..Ουκ οίδα τον ανθρωπον..»

"«..γρηγορείτε και προσεύχεσθε,
ίνα μη εισέλθητε εις πειρασμόν..

«..παρελθέτω ἀπ’ ἐμοῦ τὸ ποτήριον τοῦτο..
Τ
ο μεν πνεύμα πρόθυμον, η δε σάρξ ασθενής»

"Ηλί, Ηλί, λαμά, σαβαχθανί;
τουτέστι
"Θεέ μου, Θεέ μου γιατί με εγκατέλειψες;"

"Σκότος εγένετο.."

Advertisements