οι χοροί των αγγέλων μετά ΄πασης αρχής και εξουσίας    
     τα πολυόμματα χερουβείμ και τα εξαπτέρυγα σεραφείμ
τας όψεις καλύπτοντα και βοώντα τον ύμνον:
Αλληλούϊα… Αλληλούϊα…         

  

   "Σιγήσατω πάσα σάρξ βροτεία
και στήτω μετα φόβου και τρόμου…"

  

Σήμερον ο Άδης στένων βοά..
……..
το κράτος μου έλυσε, πύλας χάλκας συνέτριψε
ψυχάς ας κατείχον το πριν,
Θεός ών ανέστησε.

Δόξα Κύριε τω Σταυρώ Σου
    και τη Ανάστασεί Σου

 
Advertisements