Θ ε ρ μ ο π ύ λ ε ς
 
Τιμή σ’ εκείνους όπου στην ζωή των
ώρισαν και φυλάγουν Θ ε ρ μ ο π ύ λ ε ς.
Ποτέ από το  χ ρ έ ο ς  μη κινούντες·
δ ί κ α ι ο ι  κ’ ί σ ο ι  σ’ όλες των τες πράξεις,
αλλά με λύπη κιόλας κ’ ευσπλαχνία·
γ ε ν ν α ί ο ι  οσάκις είναι πλούσιοι
κι όταν είναι πτωχοί,
πάλ’ εις μικρόν γ ε ν ν α ί ο ι,
πάλι συντρέχοντες  ό σ ο  μ π ο ρ ο ύ ν ε·
πάντοτε την  α λ ή θ ε ι α   ο μ ι λ ο ύ ν τ ε ς,
πλην χ ω ρ ί ς  μ ί σ ο ς  για τους ψευδομένους.
Και περισσότερη τιμή τους πρέπει
όταν π ρ ο β λ έ π ο υ ν
(και πολλοί προβλέπουν)
πως ο Εφιάλτης θα φανεί στο τέλος
κ’ οι Μήδοι επί τέλους θα διαβούνε.
 
Κωνσταντίνος Π. Καβάφης
 
  
 
Termopylae
 
Onore a quelli che nella loro vita
hanno giurato di custodire Termopylae
e non muoversi mai dal dovere
con Giustizia ed isonomia
in tutte le loro azioni
ma anche con pietà e compassione,
generosi quando sono ricchi
ma anche quando son poveri,
nel loro piccolo sono generosi,
soccorrendo al possibile;
sempre sinceri nella loro parola
senza però odio per chi mente.
Grande onore gli è dovuto
quando prevendono
(e molti provvedono)
che Efialta si appare alla fine
e i Midi passerano….
Konstantinos Kavafis
Trad. Lunapiena
 
Advertisements